کتاب_شبی_که_من_گاو_شدم

مرتب سازی با

نمایش
یک شب من خواب دیدم که گاو شده ام. گاو خیلی خوشگلی شده بودم. پوست تنم سیاه و قهوه ای…