لوگو_و_عکس

مرتب سازی با

نمایش
خط کش یک ابزاریست که می توان از آن برای اندازه گیری فاصله ها یا خطوط مستقیم در چاپ، هندسه،…