دوزی

مرتب سازی با

نمایش
جاسوئیچی تولید شده از چند تخته 3 میل و نخ که می تواند به شکل های مختلف اجرا گردد .